POLITYKA PROGRAMU PARTNERSKIEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Hanox Investment LTD [spółka z ograniczoną odpowiedzialnością] 13 Skimpot Road, Luton, LU4 0JB

Jak mogę się z Wami skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem danych osobowych, możesz to zrobić:

 1. a) drogą e-mailową pod adresem: info@kluczdo.com lub
 1. b) pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem:

13 Skimpot Road, Luton, LU4 0JB

dopisek: dane osobowe.

W jakich sytuacjach przetwarzacie moje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zawsze wtedy, gdy:

✓ korzystasz z naszych usług, w szczególności kiedy korzystasz z naszych produktów i usług,

✓ bierzesz udział w organizowanych przez nas szkoleniach, konkursach i akcjach promocyjnych,

✓ czasami prosimy naszych klientów o wzięcie udziału w badaniach rynku. Wszelkiego rodzaju dane osobowe wykorzystane do badań będą użyte jedynie za Twoją zgodą, możemy wykorzystywać zbierane informacje do testowania, badania, analizowania i rozwoju produktów. Dzięki temu możemy poprawiać i zwiększać bezpieczeństwo i ochronę naszych usług, opracowywać nowe funkcje i produkty,

✓ Podczas rozmów telefonicznych z naszym personelem, możemy słuchać lub nagrywać rozmowy do celów związanych z kontrolą jakości lub szkoleniami. Nagrania przechowywane są przez ograniczony czas, a następnie automatycznie usuwane, o ile Administrator nie będzie miał uzasadnionego powodu, by zachować te nagrania na dłuższy czas (o ile jest to konieczne), m.in. w przypadku śledztw w sprawach o oszustwa,

✓ w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Twoich danych w celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa,

✓ w tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody,

Twoje dane osobowe przetwarzamy również w przypadku, gdy wysyłamy Ci informacje marketingowe o nas lub o naszych partnerach handlowych (pod warunkiem, że wcześniej wyraziłeś na to zgodę).

Czy muszę podawać Wam moje dane?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do korzystania z naszych usługi prawidłowego ich świadczenia. Ponadto niektóre Twoje dane są niezbędne, abyśmy mogli spełnić wymagania określone przepisami prawa, o których mowa poniżej.

Jakie dane przetwarzacie?

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zbierane. W zależności od rodzaju świadczonej usługi zakres danych może być odmienny:

1) Jeżeli korzystasz z naszych usług, lub bierzesz udział w organizowanych przez nas wydarzeniach przetwarzamy Twoje dane osobowe takie jak – imię i nazwisko, dane kontaktowe i dane płatnicze.

2) Jeżeli bierzesz udział w organizowanych przez nas konkursach, przetwarzamy m.in. Twoje imię i nazwisko, telefon, adres email, a w niektórych przypadkach również numer rachunku bankowego, jeśli wygrałeś nagrodę pieniężną.

3) Jeżeli wystawiamy Tobie dokument sprzedaży wówczas przetwarzamy takie dane jak: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania (siedzibę), numer PESEL lub numer NIP. 

4) Jeżeli komunikujemy się z Tobą drogą elektroniczną lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (po wcześniejszym wyrażeniu przez Ciebie zgody na taką komunikację) wówczas (w zależności od formy komunikacji) przetwarzamy takie dane jak: Twoje imię, numer telefonu, adres e-mail.

W jakim celu przetwarzacie moje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu podjęcia działań na Twoje żądanie (np. odpowiedź na zapytanie lub żądanie), w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy lub świadczenia usługi, w tym obsługi ewentualnych reklamacji, skarg, czy dochodzenia należności wynikających z zawartych umów.

Przetwarzanie niektórych Twoich danych osobowych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z:

1) Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości,

2) Ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług,

3) Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jeśli zdecydujemy się przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż je zebraliśmy, poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzacie moje dane?

Dane Osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (RODO) dotyczącego danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

✓ wyrażona przez Ciebie zgoda, lub

✓ rozpatrywanie Twojego wniosku lub żądania, lub

✓ zawarcie i realizacja umowy, lub

✓ realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, lub

✓ spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo będziecie przetwarzać moje dane?

Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

1) w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,

2) jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody, po czym usuniemy je niezwłocznie,

3) dane, które przetwarzamy na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych – okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,

4) dane przetwarzane w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

Kim są odbiorcy danych?

Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez Administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym Administrator zleca wykonywanie takich czynności.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi, spełniać ciążące na nas obowiązki i należycie wywiązywać się z obowiązujących przepisów prawa.

Przy wykonywaniu części zadań (m.in. niszczenia dokumentów, przechowywania danych, obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, obsługi prawnej, obsługi marketingowej, obsługi informatycznej) korzystamy z pomocy zewnętrznych podmiotów. W uzasadnionych przypadkach otrzymają je od nas też

odpowiednie władze. W takim przypadku powierzamy dane osobowe podmiotom podwykonawczym w realizacji określonego celu na nasze zlecenie (na podstawie Umowy powierzenia danych), nadal pozostając Administratorem Twoich danych i odpowiadając za ich bezpieczeństwo.

Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

1) osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom, i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby należycie wykonywać swoje obowiązki,

2) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie w realizacji ściśle określonego celu (np. biuro księgowe, kancelaria prawna, firma informatyczna),

3) innym odbiorcom danych (np. organom ścigania, bankom w przypadku zgłoszenia przez nich żądania udzielania informacji opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa).

Czy i komu udostępniacie moje dane?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których:

1) wyraziłeś dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Udzielona wcześniej zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie odwołana, w równie prosty sposób w jaki została złożona.

2) udostępnienie jest konieczne w celu realizacji umowy lub świadczenia usługi.

3) w szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, biegłemu rewidentowi w celu badania sprawozdania finansowego). 

Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

Czy przekazujemy dane osobowe poza kraje Unii Europejskiej?

Nasi partnerzy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub

uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA

Jak chronicie moje dane?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jakie są moje uprawnienia i w jaki sposób mogę z nich skorzystać?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych posiadasz następujące prawa:

1) do informacji w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych tzw. „obowiązek informacyjny” (zgodnie z art. 12 i 13 RODO),

2) dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art. 15 RODO),

3) wniesienia żądania sprostowania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO), tj. poprawienia danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych,

4) wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),

5) prawo do wniesienia żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego Administratora (zgodnie z art. 20 RODO),

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO), jednakże prawo to nie ma charakteru bezwzględnego – tzn. mimo wniesienia sprzeciwu w dalszym ciągu będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe jeżeli wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Ciebie praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dokonywanego na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw ten nie wymaga uzasadnienia ani warunków skuteczności – w takim wypadku nie będziemy mogli dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8) wniesienia żądania usunięcia Twoich danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO) – tzw. „prawo do bycia zapominanym”, z tego prawa możesz skorzystać przykładowo, gdy:

 1. a) Administrator przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem,
 1. b) złożysz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 1. c) dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez Administrator z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

Powyższe prawa możesz wykonać poprzez złożenie nam (Administratorowi danych) stosownego oświadczenia:

 1. a) drogą e-mailową pod adresem: office@biznesinwestycje.uk

lub

 1. b) pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem:

13 Skimpot Road, Luton, LU4 0JB

dopisek: dane osobowe

9) ponadto przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi

do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).

Jak aktualizujemy politykę prywatności?

Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię o nich pocztą e-mail. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo korzystanie z naszych usług po takim powiadomieniu oznacza zgodę na aktualizacje niniejszej polityki.

Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej polityki w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności. Udostępniamy również do wglądu poprzednie wersje naszej polityki prywatności.

 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia. Archiwalne wersje tego dokumentu możesz znaleźć na naszej stronie internetowej.

Polityka Cookies

Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić można te, które są niezbędne do działania serwisów Hanox Investment LTD

 

pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) naczas trwania sesji (ang. user input cookies)

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies)

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies)

sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czastrwania sesji (ang. multimedia player session cookies)

trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies)

pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, dotworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.


Regulamin programu partnerskiego

1. Materiały promocyjne

Hanox Investment LTD udostępni Partnerowi określone materiały reklamowe, link partnerski, do wykorzystania na stronie internetowej Partnera („Materiały promocyjne”). Partner będzie wyświetlał Materiały promocyjne na stronie internetowej Partnera w widocznym miejscu i według własnego uznania, pod warunkiem, że sposób wyświetlania będzie podlegał warunkom niniejszej Umowy. 

2. Wykorzystanie materiałów promocyjnych

Wykorzystywanie i wyświetlanie materiałów promocyjnych przez Partnera na stronie Partnera będzie zgodne z następującymi warunkami i specyfikacjami

: Partner nie może wykorzystywać żadnych materiałów graficznych, tekstowych ani innych do promowania książki “KluczDo”, niż Materiały promocyjne, chyba że Hanox Investment LTD wyrazi pisemną zgodę na takie inne materiały przed ich wyświetleniem.

b. Partner może wykorzystywać Materiały promocyjne wyłącznie w celu promowania książki “KluczDo” w celu utworzenia łącza do witryny www.kluczdo.com.

c. Partner nie będzie zmieniał, uzupełniał, odejmował ani w inny sposób modyfikował Materiałów promocyjnych przygotowywanych przez Hanox Investment ltd. Jeśli Partner chce zmienić lub w inny sposób zmodyfikować Materiały promocyjne, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Hanox Investment LTD na taką zmianę lub modyfikację.

d. Materiały promocyjne będą wykorzystywane wyłącznie w celu utworzenia łącza do www.kluczdo.com,  do określonej strony i adresu określonego przez Hanox Investment LTD.

3. Licencja

Hanox Investment LTD niniejszym udziela Partnerowi niewyłącznej, niezbywalnej licencji („Licencja”) na korzystanie z Materiałów promocyjnych zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Okres obowiązywania Licencji wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

4. Własność intelektualna

Firma Hanox Investment ltd  zachowuje wszelkie prawa, własność i udziały w Materiałach promocyjnych oraz we wszelkich prawach autorskich, znakach towarowych lub innej własności intelektualnej w Materiałach promocyjnych. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie Partnerowi jakichkolwiek praw, własności lub udziałów w Materiałach Promocyjnych lub w leżącej u ich podstaw własności intelektualnej, innych niż prawa do korzystania z Materiałów Promocyjnych przyznane na podstawie Licencji, jak określono w Sekcji 3.

5 Relacje stron

Niniejsza Umowa nie może być interpretowana jako tworząca jakikolwiek stosunek pracy, stosunek agencyjny lub partnerstwo między Hanox Investment LTD a Partnerem. Partner będzie świadczył usługi na rzecz Hanox Investment LTD jako niezależny wykonawca. Partner nie ma uprawnień do wiązania Hanox Investment LTD jakąkolwiek umową, ani Partner nie może być uważany za agenta Hanox Investment LTD w jakimkolwiek zakresie.

6.

Prowizje Warunki i specyfikacje prowizji partnerskich

: W zamian za wyświetlanie przez Partnera materiałów promocyjnych oraz za przestrzeganie i wykonywanie przez Partnera warunków niniejszej Umowy, Hanox Investment LTD zapłaci Partnerowi prowizję („Prowizja”) w wysokości 20% od sprzedanego produktu którym jest książka “KluczDo” za pośrednictwem łącza na stronie internetowej Partnera. Prowizja za każdy produkt jest wymieniona na ich poszczególnych stronach / stronach. Ta wartość procentowa może zostać zmieniona przez Hanox Investment LTD w dowolnym momencie. Powiadomienie Partnera o wszelkich zmianach procentowych prowizji zostanie przekazane przez Hanox Investment LTD na adres e-mail podany Partnerowi. Prowizja będzie naliczana na podstawie zakupów dokonanych przez klienta poleconego przez Partnera w odniesieniu do wszelkich nowych zakupów. Wypłaty prowizji nie dotyczą zakupów dokonywanych bezpośrednio przez Partnera. Transakcje skutkujące zwrotem środków lub obciążeniem zwrotnym nie zostaną wypłacone.

b. Hanox Investment LTD będzie przechowywać dokładne i aktualne zapisy danych wykorzystywanych do określenia całkowitej kwoty Prowizji należnych Partnerowi. Partnerzy otrzymają rozsądny dostęp do tych rejestrów na żądanie, które są dostępne w strefie stowarzyszonej na stronie członkowskiej. Wszelkie rozbieżności między kwotą prowizji należnych zgodnie z tymi zapisami a rzeczywistą kwotą prowizji wypłaconych Partnerowi w jakimkolwiek okresie lub okresach zostaną naprawione przez Hanox Investment LTD w ciągu 14 dni od wykrycia takiej rozbieżności.

c. Hanox Investment LTD zapłaci wszystkie prowizje naliczone i należne Partnerowi w ciągu 45 dni od sprzedaży, której dotyczy polecenie. Płatność jest dokonywana za pośrednictwem konta PayPal Partnera i podanego adresu e-mail. Minimalna kwota wymagana do wypłaty to £50, a minimalna liczba poleconych (sprzedaży) powinna wynosić 2

dni. Cała sprzedaż jest śledzona za pomocą adresu IP odwiedzającego i plików cookie. Oferujemy czas życia plików cookie wynoszący 14 dni.

mi. Partnerzy nie mogą kupować rzeczy za pośrednictwem własnego linku partnerskiego.

f. Partnerzy nie mogą przedstawiać żadnego rodzaju programu zwrotu gotówki, inicjatywy premiowej, rabatu kuponowego ani twierdzić, że klienci mogą uzyskać jakikolwiek rabat, kupując za pośrednictwem ich linku partnerskiego.

g. W przypadku, gdy Partner poważnie naruszy niniejszą Umowę, a Hanox Investment LTD  rozwiąże niniejszą Umowę w ciągu 30 dni od takiego naruszenia, wówczas wszelkie naliczone i płatne prowizje należne Partnerowi przepadną, a Hanox Investment LTD  nie będzie zobowiązany do zapłaty takich Prowizji Partnerowi.

7. Oświadczenia i gwarancje

Partnera Partner oświadcza i gwarantuje, co następuje

: Partner ma prawne upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy i do przestrzegania obietnic, przymierzy i innych obowiązków określonych w niniejszej Umowie.

b. Witryna Partnera nie zawiera żadnych materiałów, które: mają charakter

 • jednoznacznie seksualny, obsceniczny lub pornograficzny;

 • Obraźliwe, bluźniercze, nienawistne, zawierające groźby, szkodliwe, zniesławiające, oszczercze, napastliwe lub dyskryminujące (oparte na rasie, pochodzeniu etnicznym, wyznaniu, religii, płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności fizycznej lub w inny sposób);

 • Graficznie przedstawiające przemoc, w tym brutalne obrazy gier wideo

 • . Troska o wszelkie zachowania niezgodne z prawem; lub

 • zabiegać o wprowadzające w błąd zachowanie (tj. nieważne, wygasłe kupony, promocje lub rabaty)

 • zabiegać o oferty, zachęty pieniężne przy zakupie za pośrednictwem linku partnerskiego.

c. Partner uzyskał wszelkie niezbędne zezwolenia, licencje lub inne zezwolenia dotyczące własności intelektualnej wykorzystywanej na stronie internetowej Partnera. Żadna strona internetowa Partnera nie narusza praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Żadna osoba ani podmiot nie wniósł ani nie zagroził pozwem w związku z takim naruszeniem, a Partner nie ma żadnego powodu, by sądzić, że jakakolwiek osoba lub podmiot wniesie lub zagrozi takim roszczeniem w przyszłości.

d. Partner nie będzie wykorzystywał Materiałów promocyjnych w sposób inny niż określony w punkcie 2 powyżej.

mi. Partner nie będzie wnosić żadnych roszczeń dotyczących własności Materiałów promocyjnych ani praw autorskich, znaków towarowych lub innej własności intelektualnej do nich.

f. Partner nie będzie publikował ani w inny sposób rozpowszechniał żadnych materiałów reklamowych na stronie internetowej Partnera, które odwołują się do Hanox Investment LTD  lub www.kluczdo.com, chyba że Hanox Investment LTD udzieli uprzedniej pisemnej zgody na dystrybucję takich materiałów. Partner nie będzie używał nazwy Hanox Investment LTD  (ani żadnej nazwy, która jest łudząco podobna do nazwy Hanox Investment LTD  / jej produktów / usług) w jakimkolwiek celu na swojej stronie internetowej, w materiałach promocyjnych lub w jakimkolwiek innym kontekście, z wyjątkiem promowania www.Kluczdo.com , jak określono w niniejszej Umowie. Partner nie zarejestruje żadnej nazwy domeny, która zawiera nazwę Hanox Investment LTD lub jest łudząco podobna do nazwy Hanox Investment LTD.

g. Partner nie będzie angażować się w dystrybucję żadnych niechcianych masowych wiadomości e-mail (spamu) w jakikolwiek sposób wspominających lub odwołujących się do Hanox Investment LTD / jego produktów / usług lub www.Kluczdo.com.

h. Jeśli partner korzysta z taktowanych linków, które przekierowują użytkowników do naszej witryny, metoda przekierowania MUSI BYĆ przekierowaniem 301.

i. Licytacja PPC NIE jest dozwolona bez uprzedniej pisemnej zgody.

j. Będziesz przestrzegać i zapewniać, że wszystkie działania związane z rekomendacjami lub wszelkie osoby trzecie prowadzące sprzedaż lub działania związane z rekomendacjami wykonywane przez Ciebie lub w Twoim imieniu są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa zagranicznego i krajowego (w tym między innymi przepisami eksportowymi i przepisami mającymi zastosowanie do wysyłania niechcianych wiadomości e-mail), rozporządzeń rządowych, rozporządzeń i sądowych nakazów administracyjnych. Nie będziesz angażować się w oszukańcze, wprowadzające w błąd, nielegalne lub nieetyczne działania marketingowe lub działania, które w inny sposób mogą być szkodliwe dla nas, naszych klientów lub dla społeczeństwa.

8.

Afiliant zabezpieczy Hanox Investment LTD i nie dopuści do powstania szkody w związku z jakimkolwiek roszczeniem, szkodą, pozwem, skargą lub innymi kosztami wynikającymi z naruszenia gwarancji udzielonych przez afilianta, o których mowa w punkcie 7 powyżej. Afiliant zobowiązuje się również do zabezpieczenia Hanox Investment LTD przed wszelkimi szkodami, stratami lub innymi kosztami wynikającymi z wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania przez Afilianta materiałów promocyjnych.

 

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

 

9. Poufność

Wszelkie informacje, na które Partner jest narażony w związku z jego związkiem z Hanox Investment LTD na mocy niniejszej Umowy, które to informacje nie są dostępne dla ogółu społeczeństwa, będą uważane za „Poufne informacje Hanox Investment LTD”. Partner nie może ujawniać żadnych poufnych informacji Hanox Investment LTD żadnej osobie ani podmiotowi, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez prawo, chyba że Partner uzyska uprzednią pisemną zgodę na takie ujawnienie od Hanox Investment LTD.

10. Zakończenie

Hanox Investment LTD zastrzega sobie prawo do zamknięcia dowolnego konta Partnera w dowolnym momencie z powodu naruszenia niniejszej umowy lub bez powodu.

11. Podatki

Hanox Investment LTD nie ponosi odpowiedzialności za żadne podatki należne od Partnera wynikające z relacji Partnera z Hanox Investment LTD, jak określono w niniejszej Umowie. Hanox Investment LTD nie potrąca żadnych podatków od prowizji wypłaconych Partnerowi.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

Hanox Investment LTD nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków lub kosztów ani za żadne bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne szkody, w tym koszty związane z zakupem towarów lub usług zastępczych (niezależnie od tego, czy Hanox Investment LTD był lub powinien był został poinformowany lub poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody), wynikających lub związanych z jakąkolwiek utratą, zawieszeniem lub przerwaniem usługi, rozwiązaniem niniejszej Umowy, użyciem lub niewłaściwym użyciem Materiałów Promocyjnych lub innym świadczeniem usług w ramach niniejszej Umowy.

13. Kontrahenci

Niniejsza Umowa może być sporządzona w kilku egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i wszystkie łącznie stanowią jedną umowę.

14. Rozdzielność

Jeśli jakakolwiek część lub części niniejszej Umowy zostaną uznane za niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostała część niniejszej Umowy pozostanie w pełnej mocy. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez jakikolwiek właściwy sąd, a ograniczenie takiego postanowienia spowodowałoby, że postanowienie to będzie ważne, wówczas takie postanowienie będzie uważane za ograniczone.

15. Nagłówki

Nagłówki sekcji w niniejszym dokumencie służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na znaczenie postanowień niniejszej Umowy.

16. Całość Umowy

Niniejsza Umowa stanowi całość umowy pomiędzy Hanox Investment LTD a Partnerem i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia lub oświadczenia jakiegokolwiek rodzaju poprzedzające datę niniejszej Umowy. Nie istnieją żadne inne obietnice, warunki, porozumienia ani inne umowy, ustne lub pisemne, odnoszące się do przedmiotu niniejszej Umowy.

17. Warunki Historia

Utworzono: 27 listopada 2022 r.

 

Regulamin programu partnerskiego

1. Materiały promocyjne

Hanox Investment LTD udostępni Partnerowi określone materiały reklamowe, link partnerski, do wykorzystania na stronie internetowej Partnera („Materiały promocyjne”). Partner będzie wyświetlał Materiały promocyjne na stronie internetowej Partnera w widocznym miejscu i według własnego uznania, pod warunkiem, że sposób wyświetlania będzie podlegał warunkom niniejszej Umowy. 

2. Wykorzystanie materiałów promocyjnych

Wykorzystywanie i wyświetlanie materiałów promocyjnych przez Partnera na stronie Partnera będzie zgodne z następującymi warunkami i specyfikacjami

: Partner nie może wykorzystywać żadnych materiałów graficznych, tekstowych ani innych do promowania książki “KluczDo”, niż Materiały promocyjne, chyba że Hanox Investment LTD wyrazi pisemną zgodę na takie inne materiały przed ich wyświetleniem.

b. Partner może wykorzystywać Materiały promocyjne wyłącznie w celu promowania książki “KluczDo” w celu utworzenia łącza do witryny www.kluczdo.com.

c. Partner nie będzie zmieniał, uzupełniał, odejmował ani w inny sposób modyfikował Materiałów promocyjnych przygotowywanych przez Hanox Investment ltd. Jeśli Partner chce zmienić lub w inny sposób zmodyfikować Materiały promocyjne, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Hanox Investment LTD na taką zmianę lub modyfikację.

d. Materiały promocyjne będą wykorzystywane wyłącznie w celu utworzenia łącza do www.kluczdo.com,  do określonej strony i adresu określonego przez Hanox Investment LTD.

3. Licencja

Hanox Investment LTD niniejszym udziela Partnerowi niewyłącznej, niezbywalnej licencji („Licencja”) na korzystanie z Materiałów promocyjnych zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Okres obowiązywania Licencji wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

4. Własność intelektualna

Firma Hanox Investment ltd  zachowuje wszelkie prawa, własność i udziały w Materiałach promocyjnych oraz we wszelkich prawach autorskich, znakach towarowych lub innej własności intelektualnej w Materiałach promocyjnych. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie Partnerowi jakichkolwiek praw, własności lub udziałów w Materiałach Promocyjnych lub w leżącej u ich podstaw własności intelektualnej, innych niż prawa do korzystania z Materiałów Promocyjnych przyznane na podstawie Licencji, jak określono w Sekcji 3.

5 Relacje stron

Niniejsza Umowa nie może być interpretowana jako tworząca jakikolwiek stosunek pracy, stosunek agencyjny lub partnerstwo między Hanox Investment LTD a Partnerem. Partner będzie świadczył usługi na rzecz Hanox Investment LTD jako niezależny wykonawca. Partner nie ma uprawnień do wiązania Hanox Investment LTD jakąkolwiek umową, ani Partner nie może być uważany za agenta Hanox Investment LTD w jakimkolwiek zakresie.

6.

Prowizje Warunki i specyfikacje prowizji partnerskich

: W zamian za wyświetlanie przez Partnera materiałów promocyjnych oraz za przestrzeganie i wykonywanie przez Partnera warunków niniejszej Umowy, Hanox Investment LTD zapłaci Partnerowi prowizję („Prowizja”) w wysokości 20% od sprzedanego produktu którym jest książka “KluczDo” za pośrednictwem łącza na stronie internetowej Partnera. Prowizja za każdy produkt jest wymieniona na ich poszczególnych stronach / stronach. Ta wartość procentowa może zostać zmieniona przez Hanox Investment LTD w dowolnym momencie. Powiadomienie Partnera o wszelkich zmianach procentowych prowizji zostanie przekazane przez Hanox Investment LTD na adres e-mail podany Partnerowi. Prowizja będzie naliczana na podstawie zakupów dokonanych przez klienta poleconego przez Partnera w odniesieniu do wszelkich nowych zakupów. Wypłaty prowizji nie dotyczą zakupów dokonywanych bezpośrednio przez Partnera. Transakcje skutkujące zwrotem środków lub obciążeniem zwrotnym nie zostaną wypłacone.

b. Hanox Investment LTD będzie przechowywać dokładne i aktualne zapisy danych wykorzystywanych do określenia całkowitej kwoty Prowizji należnych Partnerowi. Partnerzy otrzymają rozsądny dostęp do tych rejestrów na żądanie, które są dostępne w strefie stowarzyszonej na stronie członkowskiej. Wszelkie rozbieżności między kwotą prowizji należnych zgodnie z tymi zapisami a rzeczywistą kwotą prowizji wypłaconych Partnerowi w jakimkolwiek okresie lub okresach zostaną naprawione przez Hanox Investment LTD w ciągu 14 dni od wykrycia takiej rozbieżności.

c. Hanox Investment LTD zapłaci wszystkie prowizje naliczone i należne Partnerowi w ciągu 45 dni od sprzedaży, której dotyczy polecenie. Płatność jest dokonywana za pośrednictwem konta PayPal Partnera i podanego adresu e-mail. Minimalna kwota wymagana do wypłaty to £50, a minimalna liczba poleconych (sprzedaży) powinna wynosić 2

dni. Cała sprzedaż jest śledzona za pomocą adresu IP odwiedzającego i plików cookie. Oferujemy czas życia plików cookie wynoszący 14 dni.

mi. Partnerzy nie mogą kupować rzeczy za pośrednictwem własnego linku partnerskiego.

f. Partnerzy nie mogą przedstawiać żadnego rodzaju programu zwrotu gotówki, inicjatywy premiowej, rabatu kuponowego ani twierdzić, że klienci mogą uzyskać jakikolwiek rabat, kupując za pośrednictwem ich linku partnerskiego.

g. W przypadku, gdy Partner poważnie naruszy niniejszą Umowę, a Hanox Investment LTD  rozwiąże niniejszą Umowę w ciągu 30 dni od takiego naruszenia, wówczas wszelkie naliczone i płatne prowizje należne Partnerowi przepadną, a Hanox Investment LTD  nie będzie zobowiązany do zapłaty takich Prowizji Partnerowi.

7. Oświadczenia i gwarancje

Partnera Partner oświadcza i gwarantuje, co następuje

: Partner ma prawne upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy i do przestrzegania obietnic, przymierzy i innych obowiązków określonych w niniejszej Umowie.

b. Witryna Partnera nie zawiera żadnych materiałów, które: mają charakter

 • jednoznacznie seksualny, obsceniczny lub pornograficzny;

 • Obraźliwe, bluźniercze, nienawistne, zawierające groźby, szkodliwe, zniesławiające, oszczercze, napastliwe lub dyskryminujące (oparte na rasie, pochodzeniu etnicznym, wyznaniu, religii, płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności fizycznej lub w inny sposób);

 • Graficznie przedstawiające przemoc, w tym brutalne obrazy gier wideo

 • . Troska o wszelkie zachowania niezgodne z prawem; lub

 • zabiegać o wprowadzające w błąd zachowanie (tj. nieważne, wygasłe kupony, promocje lub rabaty)

 • zabiegać o oferty, zachęty pieniężne przy zakupie za pośrednictwem linku partnerskiego.

c. Partner uzyskał wszelkie niezbędne zezwolenia, licencje lub inne zezwolenia dotyczące własności intelektualnej wykorzystywanej na stronie internetowej Partnera. Żadna strona internetowa Partnera nie narusza praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Żadna osoba ani podmiot nie wniósł ani nie zagroził pozwem w związku z takim naruszeniem, a Partner nie ma żadnego powodu, by sądzić, że jakakolwiek osoba lub podmiot wniesie lub zagrozi takim roszczeniem w przyszłości.

d. Partner nie będzie wykorzystywał Materiałów promocyjnych w sposób inny niż określony w punkcie 2 powyżej.

mi. Partner nie będzie wnosić żadnych roszczeń dotyczących własności Materiałów promocyjnych ani praw autorskich, znaków towarowych lub innej własności intelektualnej do nich.

f. Partner nie będzie publikował ani w inny sposób rozpowszechniał żadnych materiałów reklamowych na stronie internetowej Partnera, które odwołują się do Hanox Investment LTD  lub www.kluczdo.com, chyba że Hanox Investment LTD udzieli uprzedniej pisemnej zgody na dystrybucję takich materiałów. Partner nie będzie używał nazwy Hanox Investment LTD  (ani żadnej nazwy, która jest łudząco podobna do nazwy Hanox Investment LTD  / jej produktów / usług) w jakimkolwiek celu na swojej stronie internetowej, w materiałach promocyjnych lub w jakimkolwiek innym kontekście, z wyjątkiem promowania www.Kluczdo.com , jak określono w niniejszej Umowie. Partner nie zarejestruje żadnej nazwy domeny, która zawiera nazwę Hanox Investment LTD lub jest łudząco podobna do nazwy Hanox Investment LTD.

g. Partner nie będzie angażować się w dystrybucję żadnych niechcianych masowych wiadomości e-mail (spamu) w jakikolwiek sposób wspominających lub odwołujących się do Hanox Investment LTD / jego produktów / usług lub www.Kluczdo.com.

h. Jeśli partner korzysta z taktowanych linków, które przekierowują użytkowników do naszej witryny, metoda przekierowania MUSI BYĆ przekierowaniem 301.

i. Licytacja PPC NIE jest dozwolona bez uprzedniej pisemnej zgody.

j. Będziesz przestrzegać i zapewniać, że wszystkie działania związane z rekomendacjami lub wszelkie osoby trzecie prowadzące sprzedaż lub działania związane z rekomendacjami wykonywane przez Ciebie lub w Twoim imieniu są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa zagranicznego i krajowego (w tym między innymi przepisami eksportowymi i przepisami mającymi zastosowanie do wysyłania niechcianych wiadomości e-mail), rozporządzeń rządowych, rozporządzeń i sądowych nakazów administracyjnych. Nie będziesz angażować się w oszukańcze, wprowadzające w błąd, nielegalne lub nieetyczne działania marketingowe lub działania, które w inny sposób mogą być szkodliwe dla nas, naszych klientów lub dla społeczeństwa.

8.

Afiliant zabezpieczy Hanox Investment LTD i nie dopuści do powstania szkody w związku z jakimkolwiek roszczeniem, szkodą, pozwem, skargą lub innymi kosztami wynikającymi z naruszenia gwarancji udzielonych przez afilianta, o których mowa w punkcie 7 powyżej. Afiliant zobowiązuje się również do zabezpieczenia Hanox Investment LTD przed wszelkimi szkodami, stratami lub innymi kosztami wynikającymi z wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania przez Afilianta materiałów promocyjnych.

 

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

 

9. Poufność

Wszelkie informacje, na które Partner jest narażony w związku z jego związkiem z Hanox Investment LTD na mocy niniejszej Umowy, które to informacje nie są dostępne dla ogółu społeczeństwa, będą uważane za „Poufne informacje Hanox Investment LTD”. Partner nie może ujawniać żadnych poufnych informacji Hanox Investment LTD żadnej osobie ani podmiotowi, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez prawo, chyba że Partner uzyska uprzednią pisemną zgodę na takie ujawnienie od Hanox Investment LTD.

10. Zakończenie

Hanox Investment LTD zastrzega sobie prawo do zamknięcia dowolnego konta Partnera w dowolnym momencie z powodu naruszenia niniejszej umowy lub bez powodu.

11. Podatki

Hanox Investment LTD nie ponosi odpowiedzialności za żadne podatki należne od Partnera wynikające z relacji Partnera z Hanox Investment LTD, jak określono w niniejszej Umowie. Hanox Investment LTD nie potrąca żadnych podatków od prowizji wypłaconych Partnerowi.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

Hanox Investment LTD nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków lub kosztów ani za żadne bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne szkody, w tym koszty związane z zakupem towarów lub usług zastępczych (niezależnie od tego, czy Hanox Investment LTD był lub powinien był został poinformowany lub poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody), wynikających lub związanych z jakąkolwiek utratą, zawieszeniem lub przerwaniem usługi, rozwiązaniem niniejszej Umowy, użyciem lub niewłaściwym użyciem Materiałów Promocyjnych lub innym świadczeniem usług w ramach niniejszej Umowy.

13. Kontrahenci

Niniejsza Umowa może być sporządzona w kilku egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i wszystkie łącznie stanowią jedną umowę.

14. Rozdzielność

Jeśli jakakolwiek część lub części niniejszej Umowy zostaną uznane za niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostała część niniejszej Umowy pozostanie w pełnej mocy. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez jakikolwiek właściwy sąd, a ograniczenie takiego postanowienia spowodowałoby, że postanowienie to będzie ważne, wówczas takie postanowienie będzie uważane za ograniczone.

15. Nagłówki

Nagłówki sekcji w niniejszym dokumencie służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na znaczenie postanowień niniejszej Umowy.

16. Całość Umowy

Niniejsza Umowa stanowi całość umowy pomiędzy Hanox Investment LTD a Partnerem i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia lub oświadczenia jakiegokolwiek rodzaju poprzedzające datę niniejszej Umowy. Nie istnieją żadne inne obietnice, warunki, porozumienia ani inne umowy, ustne lub pisemne, odnoszące się do przedmiotu niniejszej Umowy.

17. Warunki Historia

Utworzono: 27 listopada 2022 r.

 

Regulamin programu partnerskiego

1. Materiały promocyjne

Hanox Investment LTD udostępni Partnerowi określone materiały reklamowe, link partnerski, do wykorzystania na stronie internetowej Partnera („Materiały promocyjne”). Partner będzie wyświetlał Materiały promocyjne na stronie internetowej Partnera w widocznym miejscu i według własnego uznania, pod warunkiem, że sposób wyświetlania będzie podlegał warunkom niniejszej Umowy. 

2. Wykorzystanie materiałów promocyjnych

Wykorzystywanie i wyświetlanie materiałów promocyjnych przez Partnera na stronie Partnera będzie zgodne z następującymi warunkami i specyfikacjami

: Partner nie może wykorzystywać żadnych materiałów graficznych, tekstowych ani innych do promowania książki “KluczDo”, niż Materiały promocyjne, chyba że Hanox Investment LTD wyrazi pisemną zgodę na takie inne materiały przed ich wyświetleniem.

b. Partner może wykorzystywać Materiały promocyjne wyłącznie w celu promowania książki “KluczDo” w celu utworzenia łącza do witryny www.kluczdo.com.

c. Partner nie będzie zmieniał, uzupełniał, odejmował ani w inny sposób modyfikował Materiałów promocyjnych przygotowywanych przez Hanox Investment ltd. Jeśli Partner chce zmienić lub w inny sposób zmodyfikować Materiały promocyjne, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę Hanox Investment LTD na taką zmianę lub modyfikację.

d. Materiały promocyjne będą wykorzystywane wyłącznie w celu utworzenia łącza do www.kluczdo.com,  do określonej strony i adresu określonego przez Hanox Investment LTD.

3. Licencja

Hanox Investment LTD niniejszym udziela Partnerowi niewyłącznej, niezbywalnej licencji („Licencja”) na korzystanie z Materiałów promocyjnych zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Okres obowiązywania Licencji wygasa wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

4. Własność intelektualna

Firma Hanox Investment ltd  zachowuje wszelkie prawa, własność i udziały w Materiałach promocyjnych oraz we wszelkich prawach autorskich, znakach towarowych lub innej własności intelektualnej w Materiałach promocyjnych. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako przyznanie Partnerowi jakichkolwiek praw, własności lub udziałów w Materiałach Promocyjnych lub w leżącej u ich podstaw własności intelektualnej, innych niż prawa do korzystania z Materiałów Promocyjnych przyznane na podstawie Licencji, jak określono w Sekcji 3.

5 Relacje stron

Niniejsza Umowa nie może być interpretowana jako tworząca jakikolwiek stosunek pracy, stosunek agencyjny lub partnerstwo między Hanox Investment LTD a Partnerem. Partner będzie świadczył usługi na rzecz Hanox Investment LTD jako niezależny wykonawca. Partner nie ma uprawnień do wiązania Hanox Investment LTD jakąkolwiek umową, ani Partner nie może być uważany za agenta Hanox Investment LTD w jakimkolwiek zakresie.

6.

Prowizje Warunki i specyfikacje prowizji partnerskich

: W zamian za wyświetlanie przez Partnera materiałów promocyjnych oraz za przestrzeganie i wykonywanie przez Partnera warunków niniejszej Umowy, Hanox Investment LTD zapłaci Partnerowi prowizję („Prowizja”) w wysokości 20% od sprzedanego produktu którym jest książka “KluczDo” za pośrednictwem łącza na stronie internetowej Partnera. Prowizja za każdy produkt jest wymieniona na ich poszczególnych stronach / stronach. Ta wartość procentowa może zostać zmieniona przez Hanox Investment LTD w dowolnym momencie. Powiadomienie Partnera o wszelkich zmianach procentowych prowizji zostanie przekazane przez Hanox Investment LTD na adres e-mail podany Partnerowi. Prowizja będzie naliczana na podstawie zakupów dokonanych przez klienta poleconego przez Partnera w odniesieniu do wszelkich nowych zakupów. Wypłaty prowizji nie dotyczą zakupów dokonywanych bezpośrednio przez Partnera. Transakcje skutkujące zwrotem środków lub obciążeniem zwrotnym nie zostaną wypłacone.

b. Hanox Investment LTD będzie przechowywać dokładne i aktualne zapisy danych wykorzystywanych do określenia całkowitej kwoty Prowizji należnych Partnerowi. Partnerzy otrzymają rozsądny dostęp do tych rejestrów na żądanie, które są dostępne w strefie stowarzyszonej na stronie członkowskiej. Wszelkie rozbieżności między kwotą prowizji należnych zgodnie z tymi zapisami a rzeczywistą kwotą prowizji wypłaconych Partnerowi w jakimkolwiek okresie lub okresach zostaną naprawione przez Hanox Investment LTD w ciągu 14 dni od wykrycia takiej rozbieżności.

c. Hanox Investment LTD zapłaci wszystkie prowizje naliczone i należne Partnerowi w ciągu 45 dni od sprzedaży, której dotyczy polecenie. Płatność jest dokonywana za pośrednictwem konta PayPal Partnera i podanego adresu e-mail. Minimalna kwota wymagana do wypłaty to £50, a minimalna liczba poleconych (sprzedaży) powinna wynosić 2

dni. Cała sprzedaż jest śledzona za pomocą adresu IP odwiedzającego i plików cookie. Oferujemy czas życia plików cookie wynoszący 14 dni.

mi. Partnerzy nie mogą kupować rzeczy za pośrednictwem własnego linku partnerskiego.

f. Partnerzy nie mogą przedstawiać żadnego rodzaju programu zwrotu gotówki, inicjatywy premiowej, rabatu kuponowego ani twierdzić, że klienci mogą uzyskać jakikolwiek rabat, kupując za pośrednictwem ich linku partnerskiego.

g. W przypadku, gdy Partner poważnie naruszy niniejszą Umowę, a Hanox Investment LTD  rozwiąże niniejszą Umowę w ciągu 30 dni od takiego naruszenia, wówczas wszelkie naliczone i płatne prowizje należne Partnerowi przepadną, a Hanox Investment LTD  nie będzie zobowiązany do zapłaty takich Prowizji Partnerowi.

7. Oświadczenia i gwarancje

Partnera Partner oświadcza i gwarantuje, co następuje

: Partner ma prawne upoważnienie do zawarcia niniejszej Umowy i do przestrzegania obietnic, przymierzy i innych obowiązków określonych w niniejszej Umowie.

b. Witryna Partnera nie zawiera żadnych materiałów, które: mają charakter

 • jednoznacznie seksualny, obsceniczny lub pornograficzny;

 • Obraźliwe, bluźniercze, nienawistne, zawierające groźby, szkodliwe, zniesławiające, oszczercze, napastliwe lub dyskryminujące (oparte na rasie, pochodzeniu etnicznym, wyznaniu, religii, płci, orientacji seksualnej, niepełnosprawności fizycznej lub w inny sposób);

 • Graficznie przedstawiające przemoc, w tym brutalne obrazy gier wideo

 • . Troska o wszelkie zachowania niezgodne z prawem; lub

 • zabiegać o wprowadzające w błąd zachowanie (tj. nieważne, wygasłe kupony, promocje lub rabaty)

 • zabiegać o oferty, zachęty pieniężne przy zakupie za pośrednictwem linku partnerskiego.

c. Partner uzyskał wszelkie niezbędne zezwolenia, licencje lub inne zezwolenia dotyczące własności intelektualnej wykorzystywanej na stronie internetowej Partnera. Żadna strona internetowa Partnera nie narusza praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub podmiotu. Żadna osoba ani podmiot nie wniósł ani nie zagroził pozwem w związku z takim naruszeniem, a Partner nie ma żadnego powodu, by sądzić, że jakakolwiek osoba lub podmiot wniesie lub zagrozi takim roszczeniem w przyszłości.

d. Partner nie będzie wykorzystywał Materiałów promocyjnych w sposób inny niż określony w punkcie 2 powyżej.

mi. Partner nie będzie wnosić żadnych roszczeń dotyczących własności Materiałów promocyjnych ani praw autorskich, znaków towarowych lub innej własności intelektualnej do nich.

f. Partner nie będzie publikował ani w inny sposób rozpowszechniał żadnych materiałów reklamowych na stronie internetowej Partnera, które odwołują się do Hanox Investment LTD  lub www.kluczdo.com, chyba że Hanox Investment LTD udzieli uprzedniej pisemnej zgody na dystrybucję takich materiałów. Partner nie będzie używał nazwy Hanox Investment LTD  (ani żadnej nazwy, która jest łudząco podobna do nazwy Hanox Investment LTD  / jej produktów / usług) w jakimkolwiek celu na swojej stronie internetowej, w materiałach promocyjnych lub w jakimkolwiek innym kontekście, z wyjątkiem promowania www.Kluczdo.com , jak określono w niniejszej Umowie. Partner nie zarejestruje żadnej nazwy domeny, która zawiera nazwę Hanox Investment LTD lub jest łudząco podobna do nazwy Hanox Investment LTD.

g. Partner nie będzie angażować się w dystrybucję żadnych niechcianych masowych wiadomości e-mail (spamu) w jakikolwiek sposób wspominających lub odwołujących się do Hanox Investment LTD / jego produktów / usług lub www.Kluczdo.com.

h. Jeśli partner korzysta z taktowanych linków, które przekierowują użytkowników do naszej witryny, metoda przekierowania MUSI BYĆ przekierowaniem 301.

i. Licytacja PPC NIE jest dozwolona bez uprzedniej pisemnej zgody.

j. Będziesz przestrzegać i zapewniać, że wszystkie działania związane z rekomendacjami lub wszelkie osoby trzecie prowadzące sprzedaż lub działania związane z rekomendacjami wykonywane przez Ciebie lub w Twoim imieniu są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa zagranicznego i krajowego (w tym między innymi przepisami eksportowymi i przepisami mającymi zastosowanie do wysyłania niechcianych wiadomości e-mail), rozporządzeń rządowych, rozporządzeń i sądowych nakazów administracyjnych. Nie będziesz angażować się w oszukańcze, wprowadzające w błąd, nielegalne lub nieetyczne działania marketingowe lub działania, które w inny sposób mogą być szkodliwe dla nas, naszych klientów lub dla społeczeństwa.

8.

Afiliant zabezpieczy Hanox Investment LTD i nie dopuści do powstania szkody w związku z jakimkolwiek roszczeniem, szkodą, pozwem, skargą lub innymi kosztami wynikającymi z naruszenia gwarancji udzielonych przez afilianta, o których mowa w punkcie 7 powyżej. Afiliant zobowiązuje się również do zabezpieczenia Hanox Investment LTD przed wszelkimi szkodami, stratami lub innymi kosztami wynikającymi z wykorzystania lub niewłaściwego wykorzystania przez Afilianta materiałów promocyjnych.

 

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

 

9. Poufność

Wszelkie informacje, na które Partner jest narażony w związku z jego związkiem z Hanox Investment LTD na mocy niniejszej Umowy, które to informacje nie są dostępne dla ogółu społeczeństwa, będą uważane za „Poufne informacje Hanox Investment LTD”. Partner nie może ujawniać żadnych poufnych informacji Hanox Investment LTD żadnej osobie ani podmiotowi, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez prawo, chyba że Partner uzyska uprzednią pisemną zgodę na takie ujawnienie od Hanox Investment LTD.

10. Zakończenie

Hanox Investment LTD zastrzega sobie prawo do zamknięcia dowolnego konta Partnera w dowolnym momencie z powodu naruszenia niniejszej umowy lub bez powodu.

11. Podatki

Hanox Investment LTD nie ponosi odpowiedzialności za żadne podatki należne od Partnera wynikające z relacji Partnera z Hanox Investment LTD, jak określono w niniejszej Umowie. Hanox Investment LTD nie potrąca żadnych podatków od prowizji wypłaconych Partnerowi.

12. Ograniczenie odpowiedzialności

Hanox Investment LTD nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków lub kosztów ani za żadne bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne szkody, w tym koszty związane z zakupem towarów lub usług zastępczych (niezależnie od tego, czy Hanox Investment LTD był lub powinien był został poinformowany lub poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody), wynikających lub związanych z jakąkolwiek utratą, zawieszeniem lub przerwaniem usługi, rozwiązaniem niniejszej Umowy, użyciem lub niewłaściwym użyciem Materiałów Promocyjnych lub innym świadczeniem usług w ramach niniejszej Umowy.

13. Kontrahenci

Niniejsza Umowa może być sporządzona w kilku egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i wszystkie łącznie stanowią jedną umowę.

14. Rozdzielność

Jeśli jakakolwiek część lub części niniejszej Umowy zostaną uznane za niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostała część niniejszej Umowy pozostanie w pełnej mocy. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez jakikolwiek właściwy sąd, a ograniczenie takiego postanowienia spowodowałoby, że postanowienie to będzie ważne, wówczas takie postanowienie będzie uważane za ograniczone.

15. Nagłówki

Nagłówki sekcji w niniejszym dokumencie służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na znaczenie postanowień niniejszej Umowy.

16. Całość Umowy

Niniejsza Umowa stanowi całość umowy pomiędzy Hanox Investment LTD a Partnerem i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia lub oświadczenia jakiegokolwiek rodzaju poprzedzające datę niniejszej Umowy. Nie istnieją żadne inne obietnice, warunki, porozumienia ani inne umowy, ustne lub pisemne, odnoszące się do przedmiotu niniejszej Umowy.

17. Warunki Historia

Utworzono: 27 listopada 2022 r.

 

Select your currency
GBP Funt szterling